หมุน lattice 45 องศา
====================
     G
====================
 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
-1         
 0         
 1         
 2   a      
 3  b c d     
 4 e f g h i    
 5  j k l     
 6   m      
 7         

====================
     G'
====================
 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
-1         
 0         
 1     a  d  i
 2      c  h 
 3     b  g  l
 4      f  k 
 5     e  j  m
 6         
 7

กล่าวคือสร้างจุดใน G' เป็น (y-x,y+x) สำหรับทุกจุด (y,x) ใน G

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License